فاخته♍️📝 parvaze_fakhteh
. شده یک ریسمانی دورت احساس کنی... که هر روز تنگ تر از قبل میشه و یا ی خفگی که کاری ازت برنیاد...؟ دلت میخواد رها بشی اما نمیدونی راهش چیه... برایت آرزو میکنم سر راهت سبز بشه... آرامشی از جنس خودش در روح و تنت جاری بشه... تو میتونی اون ریسمان محکمی که دورت تنیدی رو پاره کنی و قدم به سرزمین رهایی بگذاری... اگر بخواهی... دنبالش باشی... اشتیاق بی پایان داشته باشی... می آید، سر راهت مینشیند... به تو تلنگر میزند... صدایش را بشنو... جوابش را بده... بلند شو و این کرختی را که تو را بی حرکت کرده رها کن... نمی دانی این رهایی چه مزه ای دارد... رهایی از وابستگی ها، اضطراب های بی دلیل، دو دلی های بی سبب... تششعاتت را روی مدار مثبت تنظیم کن... ببین زندگی چه صفایی دارد... فاخته♍️📝دلنوشته_های_من آگاهیرهاییآرامشتششعات_مثبتغروب_دریاچشم_انداز_زیبای_من

. شده یک ریسمانی دورت احساس کنی... که هر روز تنگ تر از قبل میشه و یا ی خفگی که کاری ازت برنیاد...؟ دلت میخواد رها بشی اما نمیدونی راهش چیه... برایت آرزو میکنم سر راهت سبز بشه... آرامشی از جنس خودش در روح و تنت جاری بشه... تو میتونی اون ریسمان محکمی که دورت تنیدی رو پاره کنی و قدم به سرزمین رهایی بگذاری... اگر بخواهی... دنبالش باشی... اشتیاق بی پایان داشته باشی... می آید، سر راهت مینشیند... به تو تلنگر میزند... صدایش را بشنو... جوابش را بده... بلند شو و این کرختی را که تو را بی حرکت کرده رها کن... نمی دانی این رهایی چه مزه ای دارد... رهایی از وابستگی ها، اضطراب های بی دلیل، دو دلی های بی سبب... تششعاتت را روی مدار مثبت تنظیم کن... ببین زندگی چه صفایی دارد... فاخته♍️📝دلنوشته_های_من آگاهیرهاییآرامشتششعات_مثبتغروب_دریاچشم_انداز_زیبای_من

572

Featured Posts

2 Comments

  • lnz_92 1 month ago

    میشه از کیف های دست دوز منم دیدن کنین قول که خوشتون میاد

  • taraneh._.11 1 month ago

    ❤️❤️❤️