ਜਾਨ ਅਮਾਨਤ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਬਈ ਸਾਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੇਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ।।।

334107

Featured Posts

107 Comments