مینافرحان @minartyw Instagram

مینافرحان

@minartyw ثبت‌زیبایی‌های‌طبیعت‌گیلان‌ mobilegraphy Samsung A7 gilan rasht

2020-04-04 12:01:28

بهارتویی‌ک‌می‌ایی‌ ودست‌هایم‌ شکوفه‌می‌دهندناغافل samsung A7 #aj_akasan_khalagh #photos_gallery_ir #tasvir_fasll #tasvir_fasll 2#anjoman_ir #mobilegraphers_ir #mobile_photography_iran #moobilegraphy_ir #star_gallery #bestshots_ir #iranianpixel #ir_aks_mobile

394200
2020-04-02 13:09:42

گیلان‌‌ ارتفاعات‌‌رودبار_سی‌دشت‌ عکاسی‌طبیعت‌_موبایلگرافی‌ Samsung A7 #aj_akasan_khalagh #photos_gallery_ir #tasvir_fasll #tasvir_fasll 2#anjoman_ir #star_gallery #ir_mobilegraphy_iran #moobilegraphy_ir #ir_moobilegraphy

490211
2020-03-31 13:27:09

گاهی‌دلت‌‌ یک‌رفتن‌و‌‌ یک‌جاده‌بی‌انتها‌میخواهد‌ ک‌فقط‌‌ بروی‌وبروی‌وبروی💓‌ ‌گیلان‌‌ رشت#عکاسی#جنگل#جاده‌ طبیعت#موبایل#جنگل‌سراوان‌ Samsung A7 #aj_akasan_khalagh #photos_gallery_ir #tasvir_fasll #tasvir_fasll 2#star_gallery#mobile_ir_aks_mobile #mobile_photography_iran #anjoman_ir #bestshots_ir #iranianpixel #moobilegraphy_ir #ir_moobilegraphy (کرونا(درخانه بمانیم

476175
2020-03-28 13:26:18

‌گیلان‌ رشت‌موزه‌میراث‌فرهنگی‌ عکاسی‌_طبیعت_گیلان‌زیبا_موبایل_‌ (رشت)_کرونا_(درخانه‌بمانیم) Samsung A7 #aj_akasan_khalagh #photos_gallery_ir #tasvir_fasll #tasvir_fasll 2#iranianpixel #bestshots_ir #mobile_photography_iran #mobilegraphers_ir #ir_mobilegraphy

563234
2020-03-26 13:43:38

کاش‌‌باران‌بزند‌ سبزه‌هامست‌شوند‌ بادغوغابکند‌ لای‌موهای‌بهار‌ پیچک‌خاطره‌ها‌‌ ازتن‌‌پنجره‌ی‌فاصله‌بالابرود‌ وب‌دندان‌‌دودنیاوهزاران‌ادم‌ گره‌ماندن‌تو‌ وانشود‌ Samsung A7 #ak_akasan_kgakgh#photos_gallery_ir #tasvir_fasll #tasvir_fasll 2#anjoman_ir #mobile_photography_iran #mobilegraphers_ir #golden_shutter1 #moobilegraphy_ir #ir_aks_mobile #iranianpixel

529176
2020-03-24 12:24:29

صبورباش‌ بهارامدودسته‌‌دسته‌‌ شکوفه‌دردامان‌درختان‌‌بهارنارنج‌‌خواهدریخت‌ وان‌زمان‌ما‌مست‌خواهیم‌شد‌ ازعطرجادویی‌وسحرامیز‌‌ تمام‌بهارنارنج‌ها‌ موبایلگرافی_عکاسی_شکوفه_بهارنارنج‌ ‌ Samsung A7. #aj_akasan_khalagh #photos_gallery_ir #tasvir_fasll #tasvir_fasll 2#aks_iran #iranianpixel #zaviye_did1 #bestshots_ir #nab_pixel #mobilegraphers_ir #ir_mobilegraphy_iran #ir_mobilegraphy

548178
2020-03-22 13:52:58

درفکرتوام‌‌فکرازاین‌زیباتر‌ درقلب‌منی‌قلب‌ازاین‌کاراتر‌ من‌عاقلم‌ازاینکه‌شدم‌عاشق‌تو‌ دیوانه‌ترازمن‌‌چ‌کسی‌داناتر‌ Samsung A7 #aj_akasan_khalagh #photos_gallery_ir #tasvir_fasll #tasvir_fasll 2 #golden_shutter1 #ir_photo #zaviye_did1 #anjoman_ir #nab_pixel #ir_ask_mobile #ir_mobilegraphy_iran #ir_moobilegraphy #iranianpixel #ir_mobilegraphyiran #negah_art_ir #mobilegraphers_ir #moobilegraphy_ir #our_worlds_photographys #star_gallery #pic_mobilegraphy #fotobazzz #ghabe_tasvir

551128
2020-03-16 12:38:14

تهران‌ ایران‌مال‌ عکس‌زمستان‌97 Samsung A7

541152
2020-03-13 15:26:02

‌گیلان‌ رشت‌سدسقالکسار

543185
2020-03-11 15:05:31

آفتاب مهربانی‌‌ سایه‌توبرسرمن‌ ای‌ک‌درپای‌تو‌ پیچیدساقه‌نیلوفرمن Samsung A7 #aj_akasan_khalagh #anjoman_ir #ir_photo #fotobazzz #art_bokeh #photos_gallery_ir #negah_art_ir #our_worlds_photographys #mobile_photography_iran #mobile_photographyiran #com_pic #photographys_artistt #ir_moobilegraphy #ir_aks_mobile #tasvir_fasll #tasvir_fasll 2 #golden_shutter1 #moobilegraphy_ir

564142
2020-03-09 16:28:30

قصه‌نیستم‌ک‌بگویی‌ نغمه‌نیستم‌‌ک‌بخوانی‌ صدانیستم‌ک‌بشنوی‌ یاچیزی‌ک‌چنان‌ببنی‌ یاچیزی‌ک‌چنان‌‌بدانی‌ من‌دردمشترکم‌‌مرافریادکن‌ احمدشاملو‌ گیلان‌‌رشت‌ موزه‌میراث‌فرهنگی Samsung A7 #ir_photo #ir_mobilegraphy_iran #fotobazzz #photos_gallery_ir #aj_akasan_khalagh #tasvir_fasll #tasvir_fasll 2 #ir_moobilegraphy #ir_mobilegraphyiran #our_worlds_photographys #mobilegraphers_ir #moobilegraphy_ir #pic_mobilegraphy #golden_shutter1 #ir_aks_mobile #anjoman_ir #art_bokeh

584165
2020-03-03 14:15:36

گفتم‌این‌اغاز‌پایان‌ندارد‌ عشق‌اگر‌عشق‌است‌اسان‌ندارد‌ گفتی‌‌ازپاییزبایدسفرکرد‌ گرچه‌گل‌تاب‌طوفان‌ندارد‌ انکه‌لیلاشددرچشم‌مجنون‌ همنشینی‌جزباران‌ندارد‌ ان‌بهاران‌کوان‌روزگاران‌کو‌ زیرباران‌‌ان‌حال‌پریشان‌کو‌ جای‌تنهایی‌درسینه‌هامانده‌ رفته‌مجنون‌ولیلاب‌جامانده samsung A7 #gilan_iran #gilan_rasht #gilaniha #golden_shutter1 #ghabe_tasvir #ir_photo #ir_moobilegraphy #ir_aks_mobile #ir_mobilegraphy_iran #ir_mobilegraphyiran #moobile_graphy #mobilegraphers_ir #mobile_photography300 #fotobazzz #star_gallery #moobilegraphy_ir #our_worlds_photographys #anjoman_ir #art_bokeh #pic_mobilegraphy

574161

minartyw's Photos shared recently. Find All Instagram Photos and Other Media Types of minartyw in مینافرحان Instagram Account.